Sleeping male mallard duck in a park pond

in blurtlife •  4 months ago 

Although mallards are quite common birds, a solitary sleeping male of this species is not easy to locate.

Choć kaczki krzyżówki należą do ptaków spotykanych dość często, to samotnego śpiącego samca tego gatunku nie jest łatwo zlokalizować.

I was lucky that I managed to come across it in a quite busy place, because in the park, in addition on Sunday, when there were quite a lot of walkers, which was a surprise.

Miałem to szczęście, że udało mi się natrafić na niego w miejscu dość ruchliwym, bo w parku, na dodatek w niedzielę, kiedy spacerowiczów było dość sporo, co było niespodzianką.

He located a place to stay in a small pond, among the leaves of water lilies. When he was still, it was hard to see him.

Zlokalizował sobie miejsce noclegowe w małym oczku wodnym, wśród liści lilii wodnych. Gdy był nieruchomy, trudno było go dostrzec.

However, this is not an obstacle for him, you could get relatively close and take some photos. Although it was already half-dark, we managed to take a few close-ups.

Nie stanowi to jednak dla niego przeszkody, można było podejść stosunkowo blisko, i zrobić kilka zdjęć. Choć był to już półmrok, udało się zrobić kilka zbliżeń.

Dogs are a big threat. The pond is quite shallow, only about 30 cm deep, so any dog can easily get to the drake.

Natomiast dużym zagrożeniem są psy. Oczko wodne jest dosyć płytkie, ma raptem jakieś 30 cm głębokości, dlatego każdy pies bez problemu może przedostać się do kaczora.

The male, however, is very alert. He sleeps half asleep. Nestling his head against the torso, he opens his eyes from time to time and glances to see if anything disturbing is happening. When the dog approached, it automatically reacted, raised its head and prepared to fly. When the threat passed, he returned to his sleeping position.

Samiec jednak jest bardzo czujny. Śpi w takim pół śnie. Wtulony głową w tułów co chwilę otwiera oczy i zerka, czy nie dzieje się coś niepokojącego. Gdy zbliżył się pies, automatycznie zareagował, podniósł głowę i szykował się do lotu. Gdy zagrożenie minęło, z powrotem powrócił do pozycji do spania.

© copyright marianomariano
Photo: Panasonic Lumix

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE BLURT!
Sort Order:  

Congratulations!

You have recieved a coconutty upvote! 🥥
Thank you for contributing to the Blurt Blockchain!
Keep up the great work!

Curated by @outofthematrix!

Please take a moment to vote for my witness.
You can do this by logging into your wallet with your active key! 🗳️ https://blurtwallet.com/~witnesses?highlight=outofthematrix