Black And White Photography #25-01-2023

in bnwphotography •  last year 

IMG_20230125_071638.jpgCaptured using Vivo 1724

Rules to follow in this Black & White photography challenge:

 • Your own photo
 • Black and white images that represent any positive meaning in life
 • Present one or two image every day
 • You may add people, if you want
 • No explanation
 • Use one of your tags #bnwphotography

Thanks For Stopping By
beben

IMG_20230125_071638 - Copy.jpg

IMG_20230125_071838.jpg

Berikut di bawah ini adalah aturan yang harus diikuti dalam tantangan fotografi Hitam Putih:

 • Harus foto milik anda sendiri (diambil oleh anda)
 • Foto hitam putih yang mewakili setiap makna positif
 • Posting satu atau dua foto setiap hari
 • Anda diperbolehkan memposting orang, kalau memang anda inginkan
 • Tidak perlu penjelasan tentang foto yang anda posting
 • Gunakan tagar #hitamputih

Terima Kasih Atas Kunjungannya
beben

IMG_20230125_071838 - Copy.jpg

blurt-logo-daisy - Copy.gif

When photography was invented, all photos were monochrome (black and white, blue and white, and brown and white), using the materials available at the time. Today, black and white photos can be many things. They can exist in the commercial realm, they can be fine art, they can be documentary or scientific, they can be filmed or digital. While shooting in color on your camera or smartphone is always an option, pursuing black-and-white photography is a great way to explore the art form.

Black-and-white photos are a useful way for beginners to learn the art of photography. By removing the complexity of color, you can better understand your camera gear and explore how light, aperture, ISO, and shutter speed affect each other. Creating black and white photos can immediately change the way we see and interpret those images, creating black and white images allows you to approach photography as an art form, a study of light and composition, rather than as a way to document your life on social media.

A good place to start is by understanding the technical components of your gear.
When you know the ins and outs of your camera and editing tools, it becomes easier to create the photos you want to make.

For beginners, understanding the relationship between: Aperture, Shutter Speed, and Depth of Field will help you create amazing images. See how focusing on light, dynamic range, and composition can help hone your skills and get you started. If you are using a digital camera, look for settings that allow you to see monochrome through the camera screen. Images change when they are black and white, and shooting this way can help you compose images more effectively without being distracted by color.

When creating digital photos, shoot with a DSLR or digital camera that stores your raw files separately. Even if you use a monochrome setting to view black and white images through your camera, it is important to save raw color files, not just black and white JPEGs. This gives you more opportunities for post-production editing and photo manipulation.

Stunning black-and-white photos and impressive color photography share many of the same characteristics. It all comes down to composition, contrast, tone, and light. If you decide to shoot color images and want to edit them in black and white, there are post-processing tutorials that can help. With Adobe Photoshop or Lightroom, it's pretty easy to turn any image into black and white using presets. From there, those shades of gray can be manipulated in almost endless ways.

Experiment with the mood and emotions in your photos by changing the exposure and contrast levels in your images. Changing these settings can help you understand how tones affect a photo and the story it tells. By highlighting the mid-tones, you can make the image more calm or relaxed. By creating high contrast and removing your mid-tones, you instantly make it more dramatic. Depending on your goal, either tactic can be effective.

Nalika fotografi nimukeun sadaya poto téh monochrome (hideung bodas, biru jeung bodas, jeung coklat jeung bodas), ngagunakeun bahan sadia dina waktu éta. Kiwari, poto hideung bodas tiasa seueur hal. Bisa aya dina ranah komersial, bisa dina seni rupa, bisa dokumenter atawa ilmiah, bisa dijieun film atawa digital. Nalika moto dina warna dina kaméra anjeun atanapi smartphone sok janten pilihan, ngudag fotografi hideung-bodas mangrupikeun cara anu saé pikeun ngajalajah bentuk seni.

Poto hideung-bodas mangrupakeun cara mangpaat pikeun beginners diajar seni fotografi. Ku ngaleungitkeun pajeulitna warna, anjeun tiasa langkung ngartos alat kaméra anjeun sareng ngajalajah kumaha cahaya, aperture, ISO, sareng laju jepret saling mangaruhan. Nyiptakeun poto hideung bodas tiasa langsung ngarobih cara urang ningali sareng napsirkeun gambar éta.Nyiptakeun gambar hideung bodas ngamungkinkeun anjeun pikeun ngadeukeutan fotografi salaku bentuk seni, ulikan cahaya sareng komposisi, tinimbang salaku cara pikeun ngadokumentasikeun kahirupan anjeun dina sosial. média.

Tempat anu saé pikeun ngamimitian nyaéta ku ngartos komponén téknis alat anjeun.
Nalika anjeun terang seluk beluk kaméra sareng alat ngedit anjeun, janten langkung gampang pikeun nyiptakeun poto anu anjeun hoyong jieun.

Pikeun pamula, ngartos hubungan antara: Aperture, Shutter Speed, sareng Depth of Field bakal ngabantosan anjeun nyiptakeun gambar anu luar biasa. Tingali kumaha fokus kana cahaya, rentang dinamis, sareng komposisi tiasa ngabantosan kaahlian anjeun sareng ngamimitian. Upami Anjeun keur make kaméra digital, néangan setelan nu ngidinan Anjeun pikeun nempo monochrome ngaliwatan layar kaméra. Gambar robah warna hideung bodas, sarta shooting ku cara ieu bisa mantuan Anjeun nyusun gambar leuwih éféktif tanpa kaganggu ku warna.

Nalika nyieun poto digital, némbak nganggo DSLR atanapi kaméra digital anu nyimpen file atah anjeun nyalira. Sanajan anjeun make setelan monochrome pikeun nempo gambar hideung-bodas ngaliwatan kaméra anjeun, penting pikeun nyimpen file warna atah, teu ngan JPEG hideung-bodas. Ieu masihan anjeun langkung seueur kasempetan pikeun ngedit pasca produksi sareng manipulasi poto.

Poto hideung-bodas anu endah sareng fotografi warna anu pikaresepeun anu gaduh seueur ciri anu sami. Éta sadayana gumantung kana komposisi, kontras, nada sareng cahaya. Upami anjeun mutuskeun pikeun moto gambar warna sareng hoyong ngédit éta hideung sareng bodas, aya tutorial post-processing anu tiasa ngabantosan. Kalayan Adobe Photoshop atanapi Lightroom, éta gampang pisan pikeun ngarobih gambar naon waé kana hideung sareng bodas nganggo prasetél. Ti dinya, éta nuansa abu bisa dimanipulasi dina cara ampir sajajalan.

Ékspérimén sareng wanda sareng émosi dina poto anjeun ku cara ngarobah tingkat paparan sareng kontras dina gambar anjeun. Ngarobih setelan ieu tiasa ngabantosan anjeun ngartos kumaha nada mangaruhan poto sareng carita anu dicaritakeun ku poto. Ku nyorot nada tengah, anjeun tiasa ngajantenkeun gambar langkung tenang atanapi santai. Ku nyiptakeun kontras anu luhur sareng ngaleungitkeun nada tengah anjeun, anjeun langsung ngajantenkeun langkung dramatis. Gumantung kana tujuan anjeun, boh taktik tiasa efektif.

Ketika fotografi ditemukan semua foto adalah monokrom (hitam putih, biru putih, dan coklat putih), dengan menggunakan bahan yang tersedia pada saat itu. Saat ini, foto hitam putih bisa menjadi banyak hal. Mereka bisa eksis di ranah komersial, bisa seni rupa, bisa dokumenter atau ilmiah, bisa dibuat film atau digital. Meskipun memotret dalam warna pada kamera atau ponsel cerdas Anda selalu menjadi pilihan, mengejar fotografi hitam-putih adalah cara yang bagus untuk menjelajahi bentuk seni.

Foto hitam-putih adalah cara yang berguna bagi pemula untuk mempelajari seni fotografi. Dengan menghilangkan kerumitan warna, Anda dapat lebih memahami alat kamera Anda dan menjelajahi bagaimana cahaya, aperture, ISO, dan kecepatan rana saling mempengaruhi. Membuat foto hitam putih dapat segera mengubah cara kita melihat dan menafsirkan gambar tersebut, Membuat gambar hitam-putih memungkinkan Anda mendekati fotografi sebagai bentuk seni, studi tentang cahaya dan komposisi, alih-alih sebagai cara untuk mendokumentasikan kehidupan Anda di media sosial.

Tempat yang baik untuk memulai adalah dengan memahami komponen teknis alat Anda.
Saat Anda mengetahui seluk beluk kamera dan alat pengeditan Anda, semakin mudah untuk membuat foto yang ingin Anda buat.

Untuk pemula, memahami hubungan antara: Aperture, Shutter Speed, dan Depth of Field akan membantu Anda membuat gambar yang luar biasa. Lihat bagaimana fokus pada cahaya, rentang dinamis, dan komposisi dapat membantu mengasah keterampilan Anda dan membantu Anda memulai. Jika Anda menggunakan kamera digital, cari pengaturan yang memungkinkan Anda melihat monokrom melalui layar kamera. Gambar berubah saat hitam putih, dan memotret dengan cara ini dapat membantu Anda menyusun gambar dengan lebih efektif tanpa terganggu oleh warna.

Saat membuat foto digital, potret dengan DSLR atau kamera digital yang menyimpan file mentah Anda secara terpisah. Bahkan jika Anda menggunakan pengaturan monokrom untuk melihat gambar hitam putih melalui kamera Anda, penting untuk menyimpan file warna mentah, bukan hanya JPEG hitam-putih. Ini membuat Anda lebih banyak peluang untuk pengeditan pascaproduksi dan manipulasi foto.

Foto hitam-putih yang menakjubkan dan mengesankan fotografi warna yang memiliki banyak karakteristik yang sama. Semuanya bermuara pada komposisi, kontras, nada, dan cahaya. Jika Anda memutuskan untuk memotret gambar berwarna dan ingin mengeditnya dalam hitam putih, ada tutorial pasca-pemrosesan yang dapat membantu. Dengan Adobe Photoshop atau Lightroom, cukup mudah untuk mengubah gambar apapun menjadi hitam putih menggunakan preset. Dari sana, nuansa abu-abu itu dapat dimanipulasi dengan cara yang hampir tak ada habisnya.

Bereksperimenlah dengan suasana hati dan emosi dalam foto Anda dengan mengubah tingkat eksposur dan kontras pada gambar Anda. Mengubah pengaturan ini dapat membantu Anda memahami bagaimana nada mempengaruhi sebuah foto dan kisah yang diceritakan oleh foto tersebut. Dengan menyorot nada tengah, Anda dapat membuat gambar lebih tenang atau santai. Dengan menciptakan kontras tinggi dan menghilangkan midtone Anda, Anda langsung membuatnya lebih dramatis. Tergantung pada tujuan Anda, salah satu taktik bisa efektif.

Nalika fotografi ditemokake, kabeh foto ana monokrom (ireng lan putih, biru lan putih, lan coklat lan putih), nggunakake bahan sing kasedhiya nalika iku. Dina iki, foto ireng lan putih bisa dadi akeh perkara. Bisa ana ing ranah komersial, bisa ing seni rupa, bisa dadi dokumenter utawa ilmiah, bisa digawe film utawa digital. Nalika njupuk werna ing kamera utawa smartphone tansah dadi pilihan, ngupayakake fotografi ireng lan putih minangka cara sing apik kanggo njelajah wujud seni.

Foto ireng lan putih minangka cara sing migunani kanggo pamula sinau babagan seni fotografi. Kanthi mbusak kerumitan warna, sampeyan bisa luwih ngerti piranti kamera lan njelajah carane cahya, aperture, ISO lan kacepetan rana mengaruhi saben liyane. Nggawe foto ireng lan putih bisa langsung ngganti cara kita ndeleng lan interpretasi. Nggawe gambar ireng lan putih ngidini sampeyan nyedhaki fotografi minangka wujud seni, sinau babagan cahya lan komposisi, tinimbang minangka cara kanggo nyathet urip sampeyan ing media sosial. .

Panggonan sing apik kanggo miwiti yaiku kanthi mangerteni komponen teknis alat sampeyan.
Yen sampeyan ngerti seluk beluk kamera lan alat panyuntingan, dadi luwih gampang kanggo nggawe foto sing pengin digawe.

Kanggo pamula, mangerteni hubungan antarane: Aperture, Shutter Speed, lan Depth of Field bakal mbantu sampeyan nggawe gambar sing apik. Deleng carane fokus ing cahya, rentang dinamis lan komposisi bisa mbantu ngasah katrampilan lan miwiti. Yen sampeyan nggunakake kamera digital, goleki setelan sing ngidini sampeyan ndeleng monokrom liwat layar kamera. Gambar diganti nalika ireng lan putih, lan motret kanthi cara iki bisa mbantu sampeyan nggawe gambar kanthi luwih efektif tanpa diganggu warna.

Nalika nggawe foto digital, moto nganggo DSLR utawa kamera digital sing nyimpen file mentah kanthi kapisah. Sanajan sampeyan nggunakake setelan monochrome kanggo ndeleng gambar ireng lan putih liwat kamera, penting kanggo nyimpen file warna mentah, ora mung JPEG ireng lan putih. Iki menehi kesempatan luwih akeh kanggo nyunting pasca produksi lan manipulasi foto.

Foto ireng lan putih sing nggumunake lan fotografi warna sing apik banget nuduhake akeh ciri sing umum. Iku kabeh dadi komposisi, kontras, nada lan cahya. Yen sampeyan arep njupuk gambar werna lan pengin ngowahi ing ireng lan putih, ana tutorial post-processing sing bisa mbantu. Kanthi Adobe Photoshop utawa Lightroom, cukup gampang kanggo ngowahi gambar dadi ireng lan putih nggunakake prasetel. Saka ing kono, werna abu-abu kasebut bisa dimanipulasi kanthi cara sing meh ora ana watese.

Eksperimen swasana ati lan emosi ing foto kanthi ngganti tingkat cahya lan kontras ing gambar sampeyan. Ngganti setelan iki bisa mbantu sampeyan ngerti carane nada mengaruhi foto lan crita sing dicritakake foto. Kanthi nyorot nada tengah, sampeyan bisa nggawe gambar luwih tenang utawa santai. Kanthi nggawe kontras dhuwur lan mbusak midtones, sampeyan langsung nggawe dheweke luwih dramatis. Gumantung ing gol sampeyan, salah siji taktik bisa efektif.Posted from https://blurtlatam.intinte.org

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE BLURT!
Sort Order:  

Mohon bantuan delegasi seiklasnya untuk pengembangan tagar #blurtnesia sehingga dapat dilakukan kurasi oleh akun ini.


** Your post has been upvoted (2.69 %) **